..

domingo, 23 de marzo de 2014

Yuu Yuu Hakusho

Serie/Ranking 1992/Noticias
tt0185133l on IMDb

Titulo:Yuu Yuu Hakusho
Fecha estreno: 10/10/1992
Capitulos: 112
Duracion: 0 Min
Tipo: Serie
Enlaces: ANIDB

Personaje....../Seiyu
Hiei...../Nobuyuki Hiyama
Kurama...../Megumi Ogata
Kazuma Kuwabara...../Shigeru Chiba
Yuusuke Urameshi...../Nozomu Sasaki
Botan...../Sanae Miyuki
Genkai...../Hisako Kyouda
Saotome Jorge...../Mayumi Tanaka
Shinobu Sensui...../Rokurou Naya
Otouto Toguro...../Tesshou Genda
Keiko Yukimura...../Yuri Amano
Akashi-sensei...../Ikuo Nishikawa
Byakko...../Takeshi Watabe
Chinpou...../Tomomichi Nishimura

Genero: Accion, Demonios
Creador: Yoshihiro Togashi
Director: Noriyuki Abe
Estudio:
Alternativo: Yu Yu Hakusho: Ghost Files
Pagina Oficial: http://pierrot.jp/archives/tv_list_1990/tv_027.html

Videos

Capitulos
Capitulo 01.Fecha:0.10.1992_ Titulo: Surprised to be Dead
Capitulo 02.Fecha:7.10.1992_ Titulo: Koenma Appears
Capitulo 03.Fecha:4.10.1992_ Titulo: Kuwabara: A Promise Between Men
Capitulo 04.Fecha:1.10.1992_ Titulo: Requirements for Lovers
Capitulo 05.Fecha:7.11.1992_ Titulo: Yusuke`s Back
Capitulo 06.Fecha:4.11.1992_ Titulo: Three Monsters
Capitulo 07.Fecha:1.11.1992_ Titulo: Gouki and Kurama
Capitulo 08.Fecha:8.11.1992_ Titulo: The Three Eyes of Hiei
Capitulo 09.Fecha:5.12.1992_ Titulo: The Search Begins
Capitulo 10.Fecha:2.12.1992_ Titulo: Kuwabara`s Spirit Sword
Capitulo 11.Fecha:9.12.1992_ Titulo: Hard Fights for Yusuke
Capitulo 12.Fecha:6.12.1992_ Titulo: Rando Rises, Kuwabara Falls
Capitulo 13.Fecha:9.01.1993_ Titulo: Yusuke vs. Rando: 99 Attacks
Capitulo 14.Fecha:6.01.1993_ Titulo: The Beasts of Maze Castle
Capitulo 15.Fecha:3.01.1993_ Titulo: Genbu, the Stone Beast
Capitulo 16.Fecha:0.01.1993_ Titulo: Byakko, the White Tiger
Capitulo 17.Fecha:6.02.1993_ Titulo: Byakko`s Lair
Capitulo 18.Fecha:3.02.1993_ Titulo: Seiryu, the Blue Dragon
Capitulo 19.Fecha:0.02.1993_ Titulo: Suzaku, Leader of the Beasts
Capitulo 20.Fecha:7.02.1993_ Titulo: Seven Ways to Die
Capitulo 21.Fecha:6.03.1993_ Titulo: Yusuke`s Sacrifice
Capitulo 22.Fecha:3.03.1993_ Titulo: Lamenting Beauty
Capitulo 23.Fecha:0.03.1993_ Titulo: The Toguro Brothers Gang
Capitulo 24.Fecha:7.03.1993_ Titulo: The Deadly Triad
Capitulo 25.Fecha:0.04.1993_ Titulo: Kuwabara`s Fight of Love
Capitulo 26.Fecha:7.04.1993_ Titulo: Toguro Returns
Capitulo 27.Fecha:4.04.1993_ Titulo: The Dark Tournament Begins
Capitulo 28.Fecha:1.05.1993_ Titulo: First Fight
Capitulo 29.Fecha:8.05.1993_ Titulo: Flowers of Blood
Capitulo 30.Fecha:5.05.1993_ Titulo: Dragon of the Darkness Flame
Capitulo 31.Fecha:2.05.1993_ Titulo: Stumbling Warrior
Capitulo 32.Fecha:9.05.1993_ Titulo: Knife Edge Death-Match
Capitulo 33.Fecha:5.06.1993_ Titulo: A Day in Waiting
Capitulo 34.Fecha:2.06.1993_ Titulo: Percentage of Victory
Capitulo 35.Fecha:9.06.1993_ Titulo: Glimpse Beneath the Mask
Capitulo 36.Fecha:6.06.1993_ Titulo: Ambition Destroyed: A Trial of Light
Capitulo 37.Fecha:3.07.1993_ Titulo: Master of Disguise
Capitulo 38.Fecha:0.07.1993_ Titulo: Kurama`s Stand
Capitulo 39.Fecha:7.07.1993_ Titulo: Crushing Revenge
Capitulo 40.Fecha:4.07.1993_ Titulo: Jin, the Wind Master
Capitulo 41.Fecha:1.07.1993_ Titulo: Reverse Decisions
Capitulo 42.Fecha:7.08.1993_ Titulo: A Matter of Love and Death
Capitulo 43.Fecha:4.08.1993_ Titulo: The Masked Fighter Revealed
Capitulo 44.Fecha:1.08.1993_ Titulo: Yusuke`s Final Test
Capitulo 45.Fecha:8.08.1993_ Titulo: Hiei Battles On
Capitulo 46.Fecha:4.09.1993_ Titulo: Many Faces, Many Forms
Capitulo 47.Fecha:1.09.1993_ Titulo: Legendary Bandit: Yoko Kurama
Capitulo 48.Fecha:8.09.1993_ Titulo: The Cape of No Return
Capitulo 49.Fecha:5.09.1993_ Titulo: Genkai`s Strength
Capitulo 50.Fecha:2.10.1993_ Titulo: Suzuk`s Challenge
Capitulo 51.Fecha:9.10.1993_ Titulo: Arch-Rivals
Capitulo 52.Fecha:6.10.1993_ Titulo: The Death of Genkai
Capitulo 53.Fecha:3.10.1993_ Titulo: Overcoming Grief
Capitulo 54.Fecha:0.10.1993_ Titulo: The Beginning of the End
Capitulo 55.Fecha:6.11.1993_ Titulo: The Beast Within
Capitulo 56.Fecha:3.11.1993_ Titulo: Yoko`s Magic
Capitulo 57.Fecha:0.11.1993_ Titulo: Beneath Bui`s Armor
Capitulo 58.Fecha:7.11.1993_ Titulo: Wielder of the Dragon
Capitulo 59.Fecha:4.12.1993_ Titulo: The Shadow of Elder Toguro
Capitulo 60.Fecha:1.12.1993_ Titulo: Sakyo`s Proposal
Capitulo 61.Fecha:8.12.1993_ Titulo: Yusuke vs. Toguro
Capitulo 62.Fecha:8.01.1994_ Titulo: Toguro`s Full Power
Capitulo 63.Fecha:5.01.1994_ Titulo: Yusuke`s Despair
Capitulo 64.Fecha:2.01.1994_ Titulo: Toguro`s Desire
Capitulo 65.Fecha:9.01.1994_ Titulo: Out with a Bang
Capitulo 66.Fecha:5.02.1994_ Titulo: Toguro`s Wish
Capitulo 67.Fecha:2.02.1994_ Titulo: Return to the Living World
Capitulo 68.Fecha:9.02.1994_ Titulo: Setting the Trap
Capitulo 69.Fecha:6.02.1994_ Titulo: The Power of Taboo
Capitulo 70.Fecha:5.03.1994_ Titulo: Genkai`s Ruse
Capitulo 71.Fecha:2.03.1994_ Titulo: The Tunnel
Capitulo 72.Fecha:9.03.1994_ Titulo: The Reader
Capitulo 73.Fecha:6.03.1994_ Titulo: The Doctor`s Disease
Capitulo 74.Fecha:2.04.1994_ Titulo: Sleep, Doctor, Sleep
Capitulo 75.Fecha:9.04.1994_ Titulo: Caught in the Rain
Capitulo 76.Fecha:6.04.1994_ Titulo: Kuwabara: Awakening
Capitulo 77.Fecha:3.04.1994_ Titulo: Sensui`s Fall
Capitulo 78.Fecha:0.04.1994_ Titulo: Divide and Conquer
Capitulo 79.Fecha:7.05.1994_ Titulo: The Human Race
Capitulo 80.Fecha:4.05.1994_ Titulo: Moving Target
Capitulo 81.Fecha:1.05.1994_ Titulo: Let the Games Begin
Capitulo 82.Fecha:8.05.1994_ Titulo: If You Could Play Forever
Capitulo 83.Fecha:4.06.1994_ Titulo: Game Over
Capitulo 84.Fecha:1.06.1994_ Titulo: Kurama`s Anger, Gourmet`s Guest
Capitulo 85.Fecha:8.06.1994_ Titulo: Spirit Detective Showdown
Capitulo 86.Fecha:5.06.1994_ Titulo: The Difference Maker
Capitulo 87.Fecha:2.07.1994_ Titulo: Power Between the Teeth
Capitulo 88.Fecha:9.07.1994_ Titulo: The True Face of Sensui
Capitulo 89.Fecha:6.07.1994_ Titulo: Death of a Spirit Detective
Capitulo 90.Fecha:3.07.1994_ Titulo: Attempting Revenge
Capitulo 91.Fecha:0.07.1994_ Titulo: Waking the Lost
Capitulo 92.Fecha:6.08.1994_ Titulo: The Proof
Capitulo 93.Fecha:3.08.1994_ Titulo: Sensui`s End
Capitulo 94.Fecha:0.08.1994_ Titulo: Topside
Capitulo 95.Fecha:7.08.1994_ Titulo: Yusuke`s Destiny
Capitulo 96.Fecha:3.09.1994_ Titulo: Three Strangers, Three Kings
Capitulo 97.Fecha:0.09.1994_ Titulo: Departing Living World
Capitulo 98.Fecha:7.09.1994_ Titulo: Return to Demon World
Capitulo 99.Fecha:4.09.1994_ Titulo: Haunted by the Past
Capitulo 100.Fecha:.10.1994_T Titulo: he Secret of the Jagan
Capitulo 101.Fecha:.10.1994_R Titulo: eunion of the Bandits
Capitulo 102.Fecha:.10.1994_T Titulo: orn Between Identities
Capitulo 103.Fecha:.10.1994_I Titulo: nheritance
Capitulo 104.Fecha:.11.1994_E Titulo: very Demon for Himself
Capitulo 105.Fecha:.11.1994_T Titulo: he Preliminaries
Capitulo 106.Fecha:.11.1994_T Titulo: he Battle of Father and Son
Capitulo 107.Fecha:.11.1994_T Titulo: he Demon World Tournament Begins
Capitulo 108.Fecha:.12.1994_F Titulo: arewell, Kurama
Capitulo 109.Fecha:.12.1994_L Titulo: ove and War
Capitulo 110.Fecha:.12.1994_A Titulo: Reason to Fight
Capitulo 111.Fecha:.12.1994_C Titulo: losure
Capitulo 112.Fecha:.01.1995_T Titulo: o the Future

No hay comentarios:

loading...
..

movil

Buscar este blog

Entradas populares

Suzumiya

Suzumiya